Wat doen gemeenten aan motorlawaai?

Leidsch Dagblad 10 juni 2024

Burgers in Leiden hebben hebben wel meer dan 600 keer per dag 80 d(B)A te verstouwen. De gemeente doet er niet aan. Geldt ook voor de politie.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Wie start zelfde procedure over motorlawaai?

Een hele mooie uitspraak!
Wij willen niets afdoen aan de geluidsoverlast van vliegtuigen maar volgens het RIVM hebben in Nederland veel meer mensen last van het geluid van het wegverkeer in dan van vliegtuigen.

Begrijpelijk want er zijn in Nederland maar een paar grote vliegvelden, terwijl heel het land voorzien is van een fijnmazig netwerk van grote en kleine wegen en straten. Waar het krioelt van bromfietsen en motorfietsen. Bijna allemaal nog met een verbrandingsmotor want bijna niemand stapt over op een elektrische brommer/scooter of motor. Men is te verslaafd aan mooie geluid. En men weet dat de pakkans nihil is.


Burgers worden door de overheid te weinig tegen dat motorvoertuiglawaai beschermd. Uit ons WOB/WOO verzoek blijkt dat de politie in Leiden gewoon “obscuur” is, zoals studenten dat woord gebruiken. En de gemeente heeft ook geen zin om gebruik te maken van de overlast-op- straat-bepalingen in de APV, zoals dat in andere (grote) steden wel gebeurt.

Wat we zien is dat de Leidse media ook geen interesse in het onderwerp hebben. Met onze persberichten wordt niet meer gedaan.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Vroegtijdig?

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Handhaven? Zo doen ze dat in Rotterdam.

Er gebeuren in Rotterdam dingen die in andere steden zo gekopieerd zouden moeten worden.

In een gezamenlijke actie van de politie en gemeente wordt het hufterige lawaai van motorvoertuigen in Rotterdam stevig aangepakt. Geen woorden maar dus dus.

De politie handhaaft op basis van artikel 57 RVV (het is verboden om met een motorvoertuig onnodig geluid te maken).
De gemeente handhaaft met Boa’s op basis van artikel 2.47 de Algemene Plaatselijke Verordening “Het is verboden zich op of aan de weg zodanig op te houden dat aan weggebruikers of gebruikers van nabij de weg gelegen gebouwen onnodig overlast of hinder veroorzaakt wordt”. Handhaving op grond van dit artikel vindt plaats door middel van het opleggen van een last onder dwangsom van € 500,- met een maximum van € 3.000, -. De last onder dwangsom wordt door de gemeente opgelegd als een overtreding zoals agressief rijden en overlast veroorzaken wordt geconstateerd.

De politie bekeurt alleen op basis van eigen waarneming met de eigen oren. Maakt dus geen gebruik van een camera’s.
De gemeente heeft enkele camera’s neergezet, die worden gebruikt
X om zicht te krijgen op het probleem, op de locaties en de omvang en de ernst van de overlast;
X om aan de berijders het gemeten lawaai op displays te laten zien (Geluid Informatie Displays); Als het geluid hoger is dan 80d(B)A wordt op de display aangegeven, dat daar een boete bijhoort van €280 (gelijk aan boete art. 57RVV);
X om kentekens te noteren waarmee frequente lawaaimakers via de APV kunnen worden beboet;
X om zelfs dwangsommen te kunnen opleggen.

De massieve aanpak van Rotterdam is jaloersmakend.

NOGMAALS:
Art 57 RVV is geldt in het hele land en alle gemeenten kennen ook een soortgelijk art. 2.47 APV.


Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

30 juni: Gesprek met de Leidse politie

Vrijdag 30 juni hadden we een gesprek met de Operationeel Expert de Leidse politie in de Stevenshof over de handhaving van art 57RVV (het is verboden om met een motorvoertuig onnodig geluid te maken). Directe aanleiding zijn klachten van bewoners over de Stevenshofdreef. Enkele van de bewoners gingen mee naar het gesprek.
Onderstaande gespreksnotitie hebben wij vorige week naar de vertegenwoordiger van de politie gestuurd.

Terugkijkend op het gesprek zijn wij positief gestemd maar nog steeds teleurgesteld. U leest het in deze mail aan de agent, die wij spraken.

Geachte heer . . . .,

Nogmaals bedankt voor het gesprek. 

Terugkijkend heb ik dubbele gevoelens bij het gesprek. 
Ik waarder het zeer, dat je het probleem onderkent. Dat je compassie toont met de bewoners. Maar . . . . 
Ik vind het wel heel jammer, dat je direct daarna verwees naar het landelijke verkeershandhavingsbeleid (VARAS feiten), terwijl dat blijkens ons WOO-rapport niet blijkt te bestaan. Misschien zit dat in de hoofden van de politiemensen, maar op papier is er niets over terug te vinden. Dat hebben wij ook aan mevr. Van der Bosch geschreven. Dit betekent dat de Leidse politie haar eigen plan kan trekken waar het gaat om de uitbanning van apert strafbaar en ziekmakend lawaai van motorvoertuigen.

Ik vind het ook jammer, dat het gebrek aan motoragenten als reden wordt gegeven is voor de gebrekkige handhaving van feitcode R522 in Leiden. Art 57 RVV kan toch ook zonder motor en zonder auto worden gehandhaafd? 

Je vroeg er begrip voor dat zoveel andere zaken op het bordje van de politie liggen. Zaken die blijkbaar allemaal voorrang krijgen. Of hetzelfde te horen krijgen. Verkeerslawaai is een serieus probleem. Is het dan niet een kwestie van de schaarste eerlijk te verdelen? Het moet toch mogelijk zijn om bij toerbeurt meerdere “achtergebleven gebieden” te bedienen? Kleine prikacties kunnen al een gunstig effect hebben. Zeker als daar wat media-aandacht aan wordt gegeven. 

Je hebt gemerkt dat het wantrouwen bij de aanwezige bewoners van de Stevenshofdreef is gevoed door eerdere contacten met de politie, die in hun ogen niets hebben uitgehaald. De overlast gaat gewoon in alle hevigheid door. Alleen concrete stevige handhavingsacties van de politie kunnen dat wantrouwen wegnemen. Wat ons betreft moet dat leiden tot meer verbalen, want alleen dat maakt – denken wij – nog indruk op de foute rijders. Deze strijd tegen onrecht verdient het om in de openbaarheid te worden gevoerd. Schroom niet naar de publiciteit te zoeken. Dat vergroot het effect.  

Positief vinden wij je  uitnodiging aan de bewoners om met een kalender te komen, waarop de uren staan waarop het gehekelde verkeerslawaai op de Stevenshofdreef zich het meest voordoet. Dat geldt ook voor het noteren van kentekens. 

De Stevenshofdreef beschouwen wij (en ik spreek nu namens het burgerinitiatief) als een proeftuin voor heel Leiden. Samen gaan we de stad stiller maken. De hele stad. Wij zouden het daarom op prijs stellen als je een en ander met jouw collega’s van de andere basisteams zou willen delen. 

Ap Zwinkels
Burgerinitiatief Stop Motorlawaai Leiden


LET OP: DE GEMAAKTE AFSPRAKEN (KALENDER EN KENTEKENS) GELDEN ALLEEN VOOR DE STEVENSHOFDREEF. HET IS DE BEDOELING OM ERVARING OP TE DOEN.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

LEIDEN PROEFTUIN VOOR AANPAK MOTORLAWAAI?

Notitie voor gesprek met de Leidse Politie op 30 juni 2023

* Verkeerslawaai is levensbedreigend. Geestelijk en lichamelijk. Dat is al diverse keren door het RIVM vastgesteld. Klagers over verkeerslawaai mogen dan ook niet worden aangemerkt als overgevoelige mensen of klagers over hondenpoep.
* Wij bestaan nu bijna 3 jaar en hebben een achterban van ruim 200 huishoudens, en vertegenwoordigen dus rond de 500 bewoners in Leiden.
* Anders dan andere actiegroepen focussen wij ons niet op afsluiting van wegen, ook niet op verlaging van de emissienormen, akoestische flitspalen of uitfasering naar stillere benzinevoertuigen of elektrische.  Daar is veel nieuwe wetgeving voor nodig. In ieder geval gaat dat vele jaren duren.
* Wij vinden het niet redelijk dat bewoners daar op moeten wachten.
* Daarom richten ons op de handhaving van bestaande regels: Artikel 57RVV (onnodig geluid met een motorvoertuig is verboden. Feitcode R522).

Het gesprek vindt plaats naar aanleiding van onze brief aan het Hoofd van de Politie-eenheid Den Haag van 2 november 2022. Aanleiding van die brief waren de resultaten van ons verzoek om een WOO-onderzoek naar de inzet van de politie bij het bestrijden van onnodig geluid met motorvoertuigen, en met name die in de Politie Eenheid Dan Haag, waar de basisteams in Leiden ook onder vallen.

Het is duidelijk:
*Als burgerinitiatief focussen wij ons op een hogere prioriteit van art 57RVV (feitcode R522) en op een structurele aandacht voor motorlawaai in Leiden, te beginnen met de Stevenshofdreef, omdat de klachten daar ernstig zijn en omdat de bewoners daar al diverse keren contact met de politie hebben gehad; die gesprekken hebben niet geleid tot het ophouden van het onnodige geluid (eufemistisch uitgedrukt);
* Wij vragen om in Leiden (te beginnen met de Stevenshofdreef) een proef te doen met kleine flexibele teams op steeds wisselende plaatsen en tijden. Begeleid door veel media-aandacht. Dat is cruciaal. Ook bromfietsen kunnen worden meegenomen.
Hoe die media-aandacht in andere delen van Nederland plaatsvindt blijkt uit
https://www.dropbox.com/scl/fi/akaaiplctfjosxnahgyde/Twitterberichten-Onnodig-geluid.pdf?dl=0&rlkey=c72rmubkzrlzt8fujo9d8ydmi
*Foute bestuurders weten heel goed, dat er op dit moment in Leiden bijna niet op hen wordt gelet. Dat moet anders. De pakkans moet omhoog. Lawaai makende voertuigbestuurders zullen zich dan wel bedenken om met hun strafbaar gedrag door te gaan.
*De Stevenshofdreef staat echter niet alleen. Ook op andere plaatsen is het regelmatig bal: Voorschoterweg, Churchilllaan en Lelylaan, de Singelroute, Schipholweg, W.de Zwijgerlaan, Haagweg, Kanaalweg, Lammenschansweg. Zie de filmpjes op ons kanaal.
* Wij vragen om de proef uit te breiden naar deze andere blackspots.

De WOO cijfers tonen aan, dat de Leidse basisteams in vergelijking met andere teams binnen de Eenheid Den Haag veel minder actief zijn met de handhaving van art 57RVV. Dat betekent, dat Leidse bewoners minder goed worden beschermd tegen ziekmakend en strafbaar lawaai. De Leidse bewoners verdienen een inhaalslag.

Met de proef kan ervaring opgedaan worden binnen de politieorganisatie en ook met het effect op motorrijders. Elders in het land kan de politie daar ook baat bij hebben.

Van belang is dat bewoners bij de proef worden betrokken. Bijvoorbeeld bij het kiezen van locaties en de tijdstippen voor het inzetten van de flexibele teams. Zoals burgers ook worden betrokken bij onderzoek naar de kwaliteit van de lucht (Urgenda en RIVM) als de kwaliteit van water (Natuur en Milieu).  Citizen science wordt dat genoemd.

Het lijkt ons ook een goed idee om de burgers te betrekken bij het monitoren van strafbaar verkeerslawaai. Niet via het doen van een traditionele melding bij de politie, waar meestal niet meer dan een ontvangstbevestiging op komt, maar op een modernere manier met korte lijntjes naar de degenen die moeten ingrijpen. Wat te denken van een vast doorkiesnummer voor onnodig motorvoertuiglawaai? Het zou onderdeel kunnen uitmaken van de proef.

Art 57 RVV is een “heterdaad” artikel. Hoe zit dat met de constatering van een bewoner dat het geluid van dien aard is, dat de Db killer is verwijderd, of dat er gesjoemeld lijkt te zijn met de uitlaat. Geldt met name voor nieuwe auto’s. Er wordt reclame voor gemaakt.
Het doorgeven van het kenteken, zou moeten leiden tot een bezoekje van de politie aan het woonadres van de eigenaar om het voertuig te controleren of voor keuring aan te melden bij de RDW. Voor zo’n bezoek is niet vereist, dat het geluid door de politie zelf voorafgaand is vastgesteld.

Leiden juni 2023

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Bericht terug van de Leidse politie; De bewoners worden gefopt.

We kregen antwoord van het sectorhoofd van het District Bollenstreek/Leiden van de politie-eenheid Den Haag.
Positief is, dat deze verantwoordelijke van de Leidse politie het punt van het motorlawaai gaat meenemen in zijn wekelijkse briefings.

Verbaasd zijn wij over de 2de alinea van de brief waarin wordt verwezen naar het landelijke verkeershandhavingsbeleid. Geluid zou daarin een lagere prioriteit hebben dan ander (hufterig) verkeersgedrag.
Maar klopt het wel, wat wordt beweerd? Wij hebben via een WOO-verzoek gevraagd naar documenten, waarin dat beleid is vastgelegd. In het ontvangen WOO-rapport staat dat er helemaal geen documenten daarover zijn gevonden. Dus dat beweerde beleid is er niet. Dus ook niet de beweerde lagere prioriteit van motorvoertuiglawaai. Dat zit om een of andere reden in de hoofden van de politie. Men praat elkaar na. DE BEWONERS WORDEN GEWOON GEFOPT!!

We stuurden deze brief terug.

We hebben ons hierover bij de burgemeester beklaagd en ook de Hoofdofficier van Justitie in Den Haag.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Ook een brief aan de Hoofdofficier van Justitie

Wij gaan niet voor nieuwe wet- en regelgeving maar – heel simpel – voor meer efficiënte en meer effectieve handhaving door de politie van artikel 57RVV. Okay, onze burgemeester gaat hierover praten met het Openbaar Ministerie, maar misschien kunnen we het proces versnellen door zelf (op 2 januari 2023) een brief te sturen aan Mr. M. Zwinkels (geen familie), de Hoofdofficier van Justitie in het Arrondissement Den Haag.

We stuurden vandaag ook een herinnering aan het Hoofd van de Politie-Eenheid Den Haag. Na 2 maanden nog niets gehoord. Op 20 januari 2023 ontvingen wij een antwoord.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Uitgenodigd door de burgemeester

Uitkomst van het overleg:

De burgemeester was onder de indruk van ons Meldpunt-dossier met de individuele hartekreten, de scores van de overlast, de metingen en de filmpjes. Hij beloofde te gaan praten met het Openbaar Ministerie over de mogelijkheden voor meer handhaving van motorlawaai in Leiden.
Hij waardeerde ons voorstel om tenminste een proef te doen met kleine flexibele teams op verschillende plaatsen en tijden om de effecten ervan op de politieorganisatie en op het motorlawaai zelf te kunnen vaststellen. Want over die effecten doen allerlei draconische verhalen de rond.
Wij zijn blij met de de inzet van de burgemeester.
– – – –
Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat heeft gereageerd op de petities die een paar maanden geleden bij de Tweede Kamer zijn ingediend door een aantal gemeenten en door de NEFOM, waarin zij pleitten voor tal van maatregelen tegen motorlawaai. In zijn brief schrijft de minister, dat de huidige wetgeving voldoende mogelijkheden biedt om het lawaai aan te pakken, kennelijk verwijzend naar art. 57 RVV. Precies wat wij ook voorstaan, maar dan moet de politie dat natuurlijk wel oppakken, anders is het een dode mus. 
Wij hebben de NEFOM gevraagd om – nu weer samen met ons – bij Justitie voor een landelijke hogere prioriteit te gaan pleiten.

Er ontstaat met de gemeente gedoe over de telling van de meldingen over motorlawaai. De gemeente komt op een veel lager aantal dan het aantal dat door onszelf is ingediend of door onze leden. Ook worden anonieme meldingen niet meegeteld. WORDT VERVOLGD

—————————————————————————————————————

We hebben een uitnodiging van de burgemeester van Leiden op 19 december as. en zien dat als het resultaat van
– onze oproep MELD MOTORLAWAAI BIJ DE GEMEENTE;
– ons goed gedocumenteerde dossier van alle meldingen bij ons eigen Meldpunt met
– honderden persoonlijke verhalen over de impact van het lawaai;
– de hoge scores van de overlast op de schaal van 1-10;
– de hoge scores van de slaapverstoring op de schaal van 1-10;
– de gemaakte filmpjes, die laten zien hoe onnodig het lawaai meestal is;
– en de geluidsmetingen met pieken tot rond de 85 dB(A), overdag en in de nacht;
– het WOO-rapport waaruit blijkt, dat de Leidse politie veel minder vaak bekeurt op
artikel 57RVV in vergelijking met de politie in kleinere steden binnen de politie-eenheid
Den Haag.

We hebben op 5 december ons verhaal én onze verlangens naar de burgemeester gestuurd, zodat hij zich goed kan voorbereiden en we direct ter zake kunnen komen.

Vergelijk in dit overzicht de Leidse politie met die in Gouda, Kaag en Braassem en een groot aantal wijken in Den HaagGeplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Brief aan hoogste baas Politie-Eenheid Den Haag

Van de burgemeester hebben we nog geen reactie ontvangen op ons bericht over het teleurstellende optreden van de Leidse politie tegen motorlawaai. Hoewel gestuurd aan het e-mailadres, dat op de website van de gemeente bij het portret van de heer Lenferink staat vermeld, krijgen we nooit antwoord. Zelfs een bevestiging van de ontvangst kan er niet af.

Formeel is hij niet verantwoordelijk voor het handhavingsbeleid van de politie. Maar hij is wel verantwoordelijk voor de veilige en gezonde woonomgeving van de Leidse burgers en laat zich er zo vaak op voorstaan, dat hij “er is voor alle burgers”.

We besluiten dan maar de hoogste baas van de politie-eenheid Den Haag per brief te vragen waarom in zijn werkgebied met name de Leidse politie zo weinig optreedt tegen motorlawaai. Veel minder vaak dan de politie in veel kleinere gemeenten in dezelfde regio.

Van deze zeer bijzondere nieuwe stap sturen we uiteraard een persbericht naar de Leidse media. Het is niet niks als honderden Leidse bewoners hun beklag doen bij de verantwoordelijke voor de politie in onze regio!

Er kwam op 20 januari een antwoord.

Niet van de hoogste baas maar van de leidinggevende in het district Leiden-Bollenstreek. Dat weinig aandacht uitgaat naar motorlawaai komt, omdat landelijk is afgesproken, dat rijgedrag, dat leidt tot verkeersongevallen voorrang heeft. Uit de landelijke WOO-cijfers blijkt dat helemaal niet. En er zat ook geen document bij de brief over dat landelijke beleid. Wij overwegen ook hierover een WOO rapport aan te vragen.
De briefschrijver beloofde om – als het wat beter weer wordt en de bewoners hun ramen weer gaan openen of buiten gaan zitten – in de dagelijkse briefings van de lokale agenten aandacht te zullen vragen voor motorlawaai.

Dit is onze reactie.
Wij vragen om in Leiden een proef te gaan doen met slimme handhaving, die weinig kost en de pakkans zal verhogen.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Persbericht over Leidse Politie 6 oktober 2022

Geen van de lokale media heeft iets met ons onderstaand persbericht gedaan. Terwijl het toch om een belangrijk nieuw feit gaat in onze strijd tegen het motorlawaai. Dan maar een ingezonden brief, die wél werd geplaatst.

PERSBERICHT

Leidse politie doet te weinig aan motorlawaai

Dat blijkt uit de cijfers, die Ap Zwinkels ontving na zijn WOO (voorheen WOB) verzoek over de handhaving door de politie van art. 57RVV (het is strafbaar om met een motorvoertuig onnodig lawaai te maken).
De cijfers bevestigen ons eigen onderzoek op sociale media: Binnen de Eenheid Den Haag wordt art. 57RVV vooral binnen de stad Den Haag ingezet. Daar buiten veel minder vaak. Tussen de buitendistricten bestaan ook weer grote verschillen. In Alphen/Gouda bijvoorbeeld is de politie veel actiever dan in Leiden/Bollenstreek. De basisteams in Leiden gebruiken art. 57RVV bijna nooit. Dat geldt ook voor het uitschrijven van een keuring door de RDW.

Dit betekent, dat de inwoners van Leiden, die last hebben van motorlawaai, veel slechter af zijn met de politie dan inwoners van bijvoorbeeld Kaag en Braassem en de Krimpenerwaard. Kennelijk heeft motorlawaai niet overal dezelfde prioriteit. In Leiden is die – volgens Ap Zwinkels – zo laag dat er blijkbaar altijd wel iets anders tussenkomt, wat op dat moment belangrijker is óf belangrijker wordt gevonden. Fijn voor de motorrijders maar heel vervelend voor de bewoners, die langs de Voorschoterweg, de Churchilllaan, de Stevenshofdreef, de Langegracht, de Haagweg en diverse andere doorgaande wegen wonen. Vergeet de singelroute niet! We hebben de cijfers en onze conclusie aan de Leidse burgemeester voorgelegd en gevraagd om binnen de Eenheid Den Haag iets aan deze scheve situatie te doen.

Waarom zetten jullie volop in op art 57RVV? Omdat, zegt Ap Zwinkels, het artikel direct inzetbaar is. Er is geen (duur) meetapparaat voor nodig is en er hoeven geen wegen te worden afgezet. De politie meet met de eigen oren en kan met de eigen ogen zien of het lawaai nodig was. Ander voordeel is, dat deze manier van handhaven tot aan de hoogste rechter is erkend. Dus geen juridisch getouwtrek. En nog iets: Motorrijders beweren zelf óók last te hebben van een paar “rotte appelen”. De meeste motorrijders hebben dan ook geen bezwaar tegen strengere handhaving, zegt Zwinkels. De politiek vindt dat ook wel een belangrijk punt.

Wij hebben hierover ook een brief gestuurd aan de vaste commissie Infrastructuur en Waterstaat van de Tweede Kamer. Een aantal gemeenten en de NEFOM hebben daar gepleit voor maatregelen die weer veel wet- en regelgeving vereisen. Dat gaat ons te lang duren, zegt Zwinkels. Nieuwe wetgeving is niet nodig, als de politie overal serieus gaat handhaven. Het is een kwestie van willen!

O ja, wij hebben niets tegen motoren maar wel tegen motorrijders die respectloos (en strafbaar) langs onze woningen rijden. Onze filmpjes op YouTube laten dat duidelijk zien.

Burgerinitiatief Motorlawaai Leiden Contactpersoon
Ap Zwinkels
0624422766

Bijlagen: Cijfers Politie-Eenheid Den Haag

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen