Ook een brief aan de Hoofdofficier van Justitie

Wij gaan niet voor nieuwe wet- en regelgeving maar – heel simpel – voor meer efficiënte en meer effectieve handhaving door de politie van artikel 57RVV. Okay, onze burgemeester gaat hierover praten met het Openbaar Ministerie, maar misschien kunnen we het proces versnellen door zelf een brief te sturen aan Mr. M. Zwinkels (geen familie), de Hoofdofficier van Justitie in het Arrondissement Den Haag.
We stuurden vandaag ook een herinnering aan het Hoofd van de Politie-eenheid Den Haag. Na 2 maanden nog niets gehoord.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Uitgenodigd door de burgemeester

Uitkomst van het overleg:

De burgemeester was onder de indruk van ons Meldpunt-dossier met de individuele hartekreten, de scores van de overlast, de metingen en de filmpjes. Hij beloofde te gaan praten met het Openbaar Ministerie over de mogelijkheden voor meer handhaving van motorlawaai in Leiden.
Hij waardeerde ons voorstel om tenminste een proef te doen met kleine flexibele teams op verschillende plaatsen en tijden om de effecten ervan op de politieorganisatie en op het motorlawaai zelf te kunnen vaststellen. Want over die effecten doen allerlei draconische verhalen de rond.
Wij zijn blij met de de inzet van de burgemeester.
– – – –
Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat heeft gereageerd op de petities die een paar maanden geleden bij de Tweede Kamer zijn ingediend door een aantal gemeenten en door de NEFOM, waarin zij pleitten voor tal van maatregelen tegen motorlawaai. In zijn brief schrijft de minister, dat de huidige wetgeving voldoende mogelijkheden biedt om het lawaai aan te pakken, kennelijk verwijzend naar art. 57 RVV. Precies wat wij ook voorstaan, maar dan moet de politie dat natuurlijk wel oppakken, anders is het een dode mus. 
Wij hebben de NEFOM gevraagd om – nu weer samen met ons – bij Justitie voor een landelijke hogere prioriteit te gaan pleiten.

Er ontstaat met de gemeente gedoe over de telling van de meldingen over motorlawaai. De gemeente komt op een veel lager aantal dan het aantal dat door onszelf is ingediend of door onze leden. Ook worden anonieme meldingen niet meegeteld. WORDT VERVOLGD

—————————————————————————————————————

We hebben een uitnodiging van de burgemeester van Leiden op 19 december as. en zien dat als het resultaat van
– onze oproep MELD MOTORLAWAAI BIJ DE GEMEENTE;
– ons goed gedocumenteerde dossier van alle meldingen bij ons eigen Meldpunt met
– honderden persoonlijke verhalen over de impact van het lawaai;
– de hoge scores van de overlast op de schaal van 1-10;
– de hoge scores van de slaapverstoring op de schaal van 1-10;
– de gemaakte filmpjes, die laten zien hoe onnodig het lawaai meestal is;
– en de geluidsmetingen met pieken tot rond de 85 dB(A), overdag en in de nacht;
– het WOO-rapport waaruit blijkt, dat de Leidse politie veel minder vaak bekeurt op
artikel 57RVV in vergelijking met de politie in kleinere steden binnen de politie-eenheid
Den Haag.

We hebben op 5 december ons verhaal én onze verlangens naar de burgemeester gestuurd, zodat hij zich goed kan voorbereiden en we direct ter zake kunnen komen.

Vergelijk in dit overzicht de Leidse politie met die in Gouda, Kaag en Braassem en een groot aantal wijken in Den HaagGeplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Brief aan hoogste baas Politie-Eenheid Den Haag

Van de burgemeester hebben we nog geen reactie ontvangen op ons bericht over het teleurstellende optreden van de Leidse politie tegen motorlawaai. Hoewel gestuurd aan het e-mailadres, dat op de website van de gemeente bij het portret van de heer Lenferink staat vermeld, krijgen we nooit antwoord. Zelfs een bevestiging van de ontvangst kan er niet af.

Formeel is hij niet verantwoordelijk voor het handhavingsbeleid van de politie. Maar hij is wel verantwoordelijk voor de veilige en gezonde woonomgeving van de Leidse burgers en laat zich er zo vaak op voorstaan, dat hij “er is voor alle burgers”.

We besluiten dan maar de hoogste baas van de politie-eenheid Den Haag per brief te vragen waarom in zijn werkgebied met name de Leidse politie zo weinig optreedt tegen motorlawaai. Veel minder vaak dan de politie in veel kleinere gemeenten in dezelfde regio.

Van deze zeer bijzondere nieuwe stap sturen we uiteraard een persbericht naar de Leidse media. Het is niet niks als honderden Leidse bewoners hun beklag doen bij de verantwoordelijke voor de politie in onze regio!

Er kwam op 20 januari een antwoord.

Niet van de hoogste baas maar van de leidinggevende in het district Leiden-Bollenstreek. Dat weinig aandacht uitgaat naar motorlawaai komt, omdat landelijk is afgesproken, dat rijgedrag, dat leidt tot verkeersongevallen voorrang heeft. Uit de landelijke WOO-cijfers blijkt dat helemaal niet. En er zat ook geen document bij de brief over dat landelijke beleid. Wij overwegen ook hierover een WOO rapport aan te vragen.
De briefschrijver beloofde om – als het wat beter weer wordt en de bewoners hun ramen weer gaan openen of buiten gaan zitten – in de dagelijkse briefings van de lokale agenten aandacht te zullen vragen voor motorlawaai.

Dit is onze reactie.
Wij vragen daarin om in Leiden een proef te gaan doen met slimme handhaving, die weinig kost en de pakkans zal verhogen.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Persbericht over Leidse Politie 6 oktober 2022

Geen van de lokale media heeft iets met ons onderstaand persbericht gedaan. Terwijl het toch om een belangrijk nieuw feit gaat in onze strijd tegen het motorlawaai. Dan maar een ingezonden brief, die wél werd geplaatst.

PERSBERICHT

Leidse politie doet te weinig aan motorlawaai

Dat blijkt uit de cijfers, die Ap Zwinkels ontving na zijn WOO (voorheen WOB) verzoek over de handhaving door de politie van art. 57RVV (het is strafbaar om met een motorvoertuig onnodig lawaai te maken).
De cijfers bevestigen ons eigen onderzoek op sociale media: Binnen de Eenheid Den Haag wordt art. 57RVV vooral binnen de stad Den Haag ingezet. Daar buiten veel minder vaak. Tussen de buitendistricten bestaan ook weer grote verschillen. In Alphen/Gouda bijvoorbeeld is de politie veel actiever dan in Leiden/Bollenstreek. De basisteams in Leiden gebruiken art. 57RVV bijna nooit. Dat geldt ook voor het uitschrijven van een keuring door de RDW.

Dit betekent, dat de inwoners van Leiden, die last hebben van motorlawaai, veel slechter af zijn met de politie dan inwoners van bijvoorbeeld Kaag en Braassem en de Krimpenerwaard. Kennelijk heeft motorlawaai niet overal dezelfde prioriteit. In Leiden is die – volgens Ap Zwinkels – zo laag dat er blijkbaar altijd wel iets anders tussenkomt, wat op dat moment belangrijker is óf belangrijker wordt gevonden. Fijn voor de motorrijders maar heel vervelend voor de bewoners, die langs de Voorschoterweg, de Churchilllaan, de Stevenshofdreef, de Langegracht, de Haagweg en diverse andere doorgaande wegen wonen. Vergeet de singelroute niet! We hebben de cijfers en onze conclusie aan de Leidse burgemeester voorgelegd en gevraagd om binnen de Eenheid Den Haag iets aan deze scheve situatie te doen.

Waarom zetten jullie volop in op art 57RVV? Omdat, zegt Ap Zwinkels, het artikel direct inzetbaar is. Er is geen (duur) meetapparaat voor nodig is en er hoeven geen wegen te worden afgezet. De politie meet met de eigen oren en kan met de eigen ogen zien of het lawaai nodig was. Ander voordeel is, dat deze manier van handhaven tot aan de hoogste rechter is erkend. Dus geen juridisch getouwtrek. En nog iets: Motorrijders beweren zelf óók last te hebben van een paar “rotte appelen”. De meeste motorrijders hebben dan ook geen bezwaar tegen strengere handhaving, zegt Zwinkels. De politiek vindt dat ook wel een belangrijk punt.

Wij hebben hierover ook een brief gestuurd aan de vaste commissie Infrastructuur en Waterstaat van de Tweede Kamer. Een aantal gemeenten en de NEFOM hebben daar gepleit voor maatregelen die weer veel wet- en regelgeving vereisen. Dat gaat ons te lang duren, zegt Zwinkels. Nieuwe wetgeving is niet nodig, als de politie overal serieus gaat handhaven. Het is een kwestie van willen!

O ja, wij hebben niets tegen motoren maar wel tegen motorrijders die respectloos (en strafbaar) langs onze woningen rijden. Onze filmpjes op YouTube laten dat duidelijk zien.

Burgerinitiatief Motorlawaai Leiden Contactpersoon
Ap Zwinkels
0624422766

Bijlagen: Cijfers Politie-Eenheid Den Haag

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Onze brief aan de Tweede kamer

Op 6 september 2022 zijn aan de vaste Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat twee petities aangeboden. Een namens 70 gemeenten en een namens de NEFOM. In beide wordt gepleit voor maatregelen, die allemaal nieuwe wet- en regelgeving vereisen. Dat gaat jaren duren! Mede omdat de motorwereld zich heftig zal gaan verzetten. Zoals destijds de APK voor motoren is tegengehouden.
Men verzuimt te vermelden, dat de overlast heel simpel kan worden bestreden met bestaande wetgeving in de vorm van art. 57 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) in combinatie met het opleggen van een RDW keuring. Het is alleen een kwestie van willen.

Daarom hebben wij bij dezelfde Kamercommissie een ander geluid laten horen. U leest het hier.

Ap Zwinkels heeft op eigen naam een WOO-verzoek (voorheen WOB) ingediend. Hij wilde wel eens weten hoe vaak in ons land in de voorbije 4 jaar bekeuringen zijn uitgeschreven op grond van art. 57 RVV. Gespecificeerd naar Politie-eenheid, districten en basisteams. Hij vroeg ook naar het aantal opgelegde RDW-keuringen.
Wat wij al op basis van eigen onderzoek op sociale media vaststelden, wordt nu bevestigd. Er is géén landelijk beleid. De inzet van art. 57 RVV verschilt per Politie-eenheid en daarbinnen weer per district en basisteam. Vergelijk de cijfers eens van het District Leiden-Bollenstreek met Den Haag Centrum en Den Haag West. Dat is toch niet in evenwicht?

Waar ligt dat aan?
Aan de agenten zelf? Geen zin? Geen tijd? Te ingewikkeld?
Aan onze burgemeester?
Aan wethouder North, die een motie afraadde, waarin de burgemeester werd opgeroepen om bij de politie te gaan pleiten voor een hogere prioriteit?
Aan de Politie-eenheid Den Haag, die de capaciteit niet evenwichtig verdeelt?
Aan de Gemeente Den Haag, die te veel capaciteit wegtrekt uit de buitendistricten?

Voor het aantal opgelegde RDW-keuringen geldt hetzelfde.

De bewoners langs de Churchilllaan, de Voorschoterweg, de Stevenshofdreef, de Willem de Zwijgerlaan, de Singelroute, de Hooigracht etc. etc. zijn in ieder geval de klos.

Uiteraard hebben de burgemeester van Leiden deze cijfers en onze conclusie voorgelegd.

Aantal bekeuringen
Aantal keuringen bij de RDW
Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Lawaai op de Witte Singel

Ap Zwinkels vraagt aandacht voor het verkeerslawaai op de Witte Singel.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Motorlawaai melden bij de gemeente

NOG NIET AANGESLOTEN BIJ ONS BURGERINITIATIEF?
DAT KAN ALSNOG OP motorlawaaileiden@gmail.com

Laatste nieuws: D66 gaat de gemeente eind 2022 vragen naar het aantal meldingen.
Zie ook de aandacht in de media.

Hoe vaak hebben wij de gemeente Leiden niet gevraagd om iets aan de overlast van motorlawaai te doen? Steeds kregen we te horen dat er te weinig klachten zijn. Dat is nogal wiedes, want het klachtensysteem van de gemeente kende het woord motorlawaai niet. En dan is het niet mogelijk om ingediende klachten te tellen.
Op ons verzoek heeft D66 vorig jaar een motie ingediend, waarin wordt gevraagd een specifieke categorie “motorlawaai” in het systeem op te nemen. Die motie werd aangenomen en onlangs is het meldpunt van de gemeente aangepast.

Een goede gelegenheid om massaal van deze nieuwe mogelijkheid gebruik te maken, zodat de gemeente ons nooit meer kan afschepen. Maar dan moeten we ook massaal gaan klagen. Het is niet anders. Zo werkt het in Nederland en ook in Leiden. Luisteren naar burgers is in Leiden niet vanzelfsprekend. De lokale media staan er vol van.

Wij willen u dus vragen om voortaan elke geluidsoverlast van een motor maar ook van een auto een klacht in te dienen. Dat gaat zo:

Klik op deze site.

Klik dan op

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is image.png

Daarna op

En specificeer daarna uw klacht.
Hier ook een klacht over lawaai van een auto invullen.

De mogelijkheid bestaat om bijlagen mee te sturen, zoals foto’s en geluidsmetingen. Dat maakt uw klacht sterker.

Filmpjes kunnen spijtig niet worden meegestuurd naar de gemeente. Maar wel naar ons. Dan zetten wij deze op ons Youtube Kanaal.

Het is raadzaam om uw e-mailadres op geven en eventueel ook nog uw telefoonnummer..

Als u uw e-mailadres hebt ingevuld kunt u de klacht

Er is nog een reden om massaal klachten te gaan indienen: De Gemeenteraad is vernieuwd en er is een nieuw college van B&W. Dus nieuwe kansen voor ons om motorlawaai weer op de agenda te krijgen en nu wel iets te bereiken. DOE MEE!!

– – – – – –

U kunt ook gebruik maken van een landelijke app met dit logo:

De app is gratis te verkrijgen bij de Appstore en de Google Playstore en werkt hetzelfde als het hierboven uitgelegde webformulier.
NOG NIET AANGESLOTEN BIJ ONS BURGERINITIATIEF?
DAT KAN ALSNOG OP motorlawaaileiden@gmail.com.

Geplaatst in Uncategorized | 1 reactie

Alweer

Leidsch Dagbad 20 mei 2022

besteedt wethouder North zijn tijd aan de fietsrotonde bij de Herenstraat. Huisscheuren zijn blijkbaar belangrijker dan het hartverscheurende lawaai van vooral motoren.
Wanneer gaat hij de overtredingen van art 57 RVV (onnodig geluid) nou eens tellen?

Het motorseizoen is weer begonnen.
Onderstaand wat recente metingen langs de Churchilllaan.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Leefmilieu in Leiden verbeterd?

In het Leidsch Dagblad van 2 mei vertelde wethouder North dat het leefmilieu in Leiden dankzij hem meer dan gemiddeld is verbeterd. En het wordt nog beter dankzij nieuwe computergestuurde analyses en rekenmodellen.

Wij konden het niet laten om om daar op te reageren met een ingezonden brief in het LD van 7 mei.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Boete voor onnodig lawaai verlaagd; bijna op niveau van hondenpoep.

Je gelooft het niet maar per 1 maart 2022 is de boete voor het maken van onnodig geluid met een motorvoertuig verlaagd van € 400 naar €250. De boete voor hondenpoep is €160.

Dat heeft te maken met gevaarzetting. Blijkbaar weegt verkeerslawaai ineens minder zwaar dan vroeger werd gedacht. Onzin natuurlijk, want uit alle onderzoeken blijkt dat mensen ziek worden van het normale verkeersgeluid, laat staan van het pieklawaai, dat sommige motorvoertuigbestuurders menen te mogen maken. Maar ja, ziek worden van geluid wordt anders beschouwd dan gewond raken of erger door een aanrijding. Er moet blijkbaar bloed vloeien wil je meetellen. Daarom loopt ons gemeentebestuur harder voor een gevaarlijke fietsrotonde, waar zo nu en dan een botsing plaatsvindt, dan voor bewoners die continu aan een te hoge geluidsbelasting worden blootgesteld en daarbovenop ook nog eens te maken hebben met absurd pieklawaai. Dat gemeentebestuur wil op een van de lawaaiigste plekken in Leiden een woontoren laten bouwen, maar daar moet dan wel eerst even de geluidsnorm voor worden opgehoogd van 48 dB naar 60 dB(A). Terwijl de geluidsbelasting op dit moment al daarboven ligt. (Bron: Atlas Leefomgeving)

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen