30 juni: Gesprek met de Leidse politie

Vrijdag 30 juni hadden we een gesprek met de Operationeel Expert de Leidse politie in de Stevenshof over de handhaving van art 57RVV (het is verboden om met een motorvoertuig onnodig geluid te maken). Directe aanleiding zijn klachten van bewoners over de Stevenshofdreef. Enkele van de bewoners gingen mee naar het gesprek.
Onderstaande gespreksnotitie hebben wij vorige week naar de vertegenwoordiger van de politie gestuurd.

Terugkijkend op het gesprek zijn wij positief gestemd maar nog steeds teleurgesteld. U leest het in deze mail aan de agent, die wij spraken.

Geachte heer . . . .,

Nogmaals bedankt voor het gesprek. 

Terugkijkend heb ik dubbele gevoelens bij het gesprek. 
Ik waarder het zeer, dat je het probleem onderkent. Dat je compassie toont met de bewoners. Maar . . . . 
Ik vind het wel heel jammer, dat je direct daarna verwees naar het landelijke verkeershandhavingsbeleid (VARAS feiten), terwijl dat blijkens ons WOO-rapport niet blijkt te bestaan. Misschien zit dat in de hoofden van de politiemensen, maar op papier is er niets over terug te vinden. Dat hebben wij ook aan mevr. Van der Bosch geschreven. Dit betekent dat de Leidse politie haar eigen plan kan trekken waar het gaat om de uitbanning van apert strafbaar en ziekmakend lawaai van motorvoertuigen.

Ik vind het ook jammer, dat het gebrek aan motoragenten als reden wordt gegeven is voor de gebrekkige handhaving van feitcode R522 in Leiden. Art 57 RVV kan toch ook zonder motor en zonder auto worden gehandhaafd? 

Je vroeg er begrip voor dat zoveel andere zaken op het bordje van de politie liggen. Zaken die blijkbaar allemaal voorrang krijgen. Of hetzelfde te horen krijgen. Verkeerslawaai is een serieus probleem. Is het dan niet een kwestie van de schaarste eerlijk te verdelen? Het moet toch mogelijk zijn om bij toerbeurt meerdere “achtergebleven gebieden” te bedienen? Kleine prikacties kunnen al een gunstig effect hebben. Zeker als daar wat media-aandacht aan wordt gegeven. 

Je hebt gemerkt dat het wantrouwen bij de aanwezige bewoners van de Stevenshofdreef is gevoed door eerdere contacten met de politie, die in hun ogen niets hebben uitgehaald. De overlast gaat gewoon in alle hevigheid door. Alleen concrete stevige handhavingsacties van de politie kunnen dat wantrouwen wegnemen. Wat ons betreft moet dat leiden tot meer verbalen, want alleen dat maakt – denken wij – nog indruk op de foute rijders. Deze strijd tegen onrecht verdient het om in de openbaarheid te worden gevoerd. Schroom niet naar de publiciteit te zoeken. Dat vergroot het effect.  

Positief vinden wij je  uitnodiging aan de bewoners om met een kalender te komen, waarop de uren staan waarop het gehekelde verkeerslawaai op de Stevenshofdreef zich het meest voordoet. Dat geldt ook voor het noteren van kentekens. 

De Stevenshofdreef beschouwen wij (en ik spreek nu namens het burgerinitiatief) als een proeftuin voor heel Leiden. Samen gaan we de stad stiller maken. De hele stad. Wij zouden het daarom op prijs stellen als je een en ander met jouw collega’s van de andere basisteams zou willen delen. 

Ap Zwinkels
Burgerinitiatief Stop Motorlawaai Leiden


LET OP: DE GEMAAKTE AFSPRAKEN (KALENDER EN KENTEKENS) GELDEN ALLEEN VOOR DE STEVENSHOFDREEF. HET IS DE BEDOELING OM ERVARING OP TE DOEN.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

LEIDEN PROEFTUIN VOOR AANPAK MOTORLAWAAI?

Notitie voor gesprek met de Leidse Politie op 30 juni 2023

* Verkeerslawaai is levensbedreigend. Geestelijk en lichamelijk. Dat is al diverse keren door het RIVM vastgesteld. Klagers over verkeerslawaai mogen dan ook niet worden aangemerkt als overgevoelige mensen of klagers over hondenpoep.
* Wij bestaan nu bijna 3 jaar en hebben een achterban van ruim 200 huishoudens, en vertegenwoordigen dus rond de 500 bewoners in Leiden.
* Anders dan andere actiegroepen focussen wij ons niet op afsluiting van wegen, ook niet op verlaging van de emissienormen, akoestische flitspalen of uitfasering naar stillere benzinevoertuigen of elektrische.  Daar is veel nieuwe wetgeving voor nodig. In ieder geval gaat dat vele jaren duren.
* Wij vinden het niet redelijk dat bewoners daar op moeten wachten.
* Daarom richten ons op de handhaving van bestaande regels: Artikel 57RVV (onnodig geluid met een motorvoertuig is verboden. Feitcode R522).

Het gesprek vindt plaats naar aanleiding van onze brief aan het Hoofd van de Politie-eenheid Den Haag van 2 november 2022. Aanleiding van die brief waren de resultaten van ons verzoek om een WOO-onderzoek naar de inzet van de politie bij het bestrijden van onnodig geluid met motorvoertuigen, en met name die in de Politie Eenheid Dan Haag, waar de basisteams in Leiden ook onder vallen.

Het is duidelijk:
*Als burgerinitiatief focussen wij ons op een hogere prioriteit van art 57RVV (feitcode R522) en op een structurele aandacht voor motorlawaai in Leiden, te beginnen met de Stevenshofdreef, omdat de klachten daar ernstig zijn en omdat de bewoners daar al diverse keren contact met de politie hebben gehad; die gesprekken hebben niet geleid tot het ophouden van het onnodige geluid (eufemistisch uitgedrukt);
* Wij vragen om in Leiden (te beginnen met de Stevenshofdreef) een proef te doen met kleine flexibele teams op steeds wisselende plaatsen en tijden. Begeleid door veel media-aandacht. Dat is cruciaal. Ook bromfietsen kunnen worden meegenomen.
Hoe die media-aandacht in andere delen van Nederland plaatsvindt blijkt uit
https://www.dropbox.com/scl/fi/akaaiplctfjosxnahgyde/Twitterberichten-Onnodig-geluid.pdf?dl=0&rlkey=c72rmubkzrlzt8fujo9d8ydmi
*Foute bestuurders weten heel goed, dat er op dit moment in Leiden bijna niet op hen wordt gelet. Dat moet anders. De pakkans moet omhoog. Lawaai makende voertuigbestuurders zullen zich dan wel bedenken om met hun strafbaar gedrag door te gaan.
*De Stevenshofdreef staat echter niet alleen. Ook op andere plaatsen is het regelmatig bal: Voorschoterweg, Churchilllaan en Lelylaan, de Singelroute, Schipholweg, W.de Zwijgerlaan, Haagweg, Kanaalweg, Lammenschansweg. Zie de filmpjes op ons kanaal.
* Wij vragen om de proef uit te breiden naar deze andere blackspots.

De WOO cijfers tonen aan, dat de Leidse basisteams in vergelijking met andere teams binnen de Eenheid Den Haag veel minder actief zijn met de handhaving van art 57RVV. Dat betekent, dat Leidse bewoners minder goed worden beschermd tegen ziekmakend en strafbaar lawaai. De Leidse bewoners verdienen een inhaalslag.

Met de proef kan ervaring opgedaan worden binnen de politieorganisatie en ook met het effect op motorrijders. Elders in het land kan de politie daar ook baat bij hebben.

Van belang is dat bewoners bij de proef worden betrokken. Bijvoorbeeld bij het kiezen van locaties en de tijdstippen voor het inzetten van de flexibele teams. Zoals burgers ook worden betrokken bij onderzoek naar de kwaliteit van de lucht (Urgenda en RIVM) als de kwaliteit van water (Natuur en Milieu).  Citizen science wordt dat genoemd.

Het lijkt ons ook een goed idee om de burgers te betrekken bij het monitoren van strafbaar verkeerslawaai. Niet via het doen van een traditionele melding bij de politie, waar meestal niet meer dan een ontvangstbevestiging op komt, maar op een modernere manier met korte lijntjes naar de degenen die moeten ingrijpen. Wat te denken van een vast doorkiesnummer voor onnodig motorvoertuiglawaai? Het zou onderdeel kunnen uitmaken van de proef.

Art 57 RVV is een “heterdaad” artikel. Hoe zit dat met de constatering van een bewoner dat het geluid van dien aard is, dat de Db killer is verwijderd, of dat er gesjoemeld lijkt te zijn met de uitlaat. Geldt met name voor nieuwe auto’s. Er wordt reclame voor gemaakt.
Het doorgeven van het kenteken, zou moeten leiden tot een bezoekje van de politie aan het woonadres van de eigenaar om het voertuig te controleren of voor keuring aan te melden bij de RDW. Voor zo’n bezoek is niet vereist, dat het geluid door de politie zelf voorafgaand is vastgesteld.

Leiden juni 2023

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.